FAKTA OM KLUBBEN / VEDTEKTER

§1 Klubbens navn er Gjersjøen Rotaryklubb

§2 Klubbens formål er å gagne andre i et fellesskap som gir grunnlag for verdifull virksomhet og spesielt å oppmuntre og arbeide for å

 • lære våre medmennesker å kjenne som grunnlag for fellesskap og felles innsats. stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv,
 • vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og vektlegge verdien av hver enkelt rotarianers yrkesliv som grunnlag for samfunnsmessig
 • innsats.søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. arbeide for internasjonal forståelse og fred
 • gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.  

§3 Gjersjøen Rotaryklubb legger til grunn rotasjonsprinsippet slik at alle medlemmer påtar seg tillitsverv.

 

§4 Presidenten velges mellom de kvinnelige og mannlige medlemmer annenhver gang.

 

§5 Medlemmene opptas i samsvar med Rotarys lover og vedtekter.

 

§6 Styret er ansvarlig for klubbens drift og økonomiske forvaltning og skal bestå av:

 • President
 • Innkommende president som også er visepresident
 • Past president
 • Sekretær
 • Kasserer    

§7 Innkommende president oppnevne komiteene.

 


§8 Årsmøtet avholdes innen utgangen av september på et regulært medlemsmøte.  Årsmøtet skal behandle:

 • Beretning og revidert regnskap for forrige rotaryår
 • Styrets budsjett for inneværende rotaryår med fastsettelse av medlemskontingent
 • Valg av revisor etter forslag fra styret.
 • Avstemning skjer muntlig og med simpelt flertall av de fremmøtte.
 • Innkalling varsles 10 dager før årsmøtet med agenda og sakspapirer.

§9 Presidenten fremlegger forslag til innkommende president og nytt styre på medlemsmøte innen 15. november.

Mist 1/3  av medlemmene må være tilstede på medlemsmøtet for godkjennelse av presidentkandidaten og styret. Avstemning kan skje muntlig eventuelt skriftlig hvis minst ett av de de tilstedeværende medlemmene ønsker dette.

 

§10 Saker av prinsipielle eller økonomiske følger skal fremmes gjennom styret.

Endring av styrevedtak kan gjøres med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer på et ordinært klubbmøte. Møtet er beslutningsdyktig når varsel om forslaget er gitt av sekretæren til alle klubbens medlemmer minst 5 dager før møtet.

 

§11 Endring av disse vedtekter krever 2/3 flertall i et medlemsmøte når minst 1/3 av medlemmene er tilstede.  Varsel skal sendes klubbens medlemmer minst 20 dager før møtet.

 Ingen endring eller tillegg kan gjøres i vedtektene hvis de ikke er overensstemmelse med RIs lover og vedtekter.

 

 

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN, Kolbotns kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Årsmøte
3. okt. 2022, 19.30 - 20.30

Saker som ønsket behandlet på årsmøte må sende til ...

Vaffelkveld på Kolbotn omsorgsboliger
13. okt. 2022, 18.00 - 20.00

Frivillige møter kl. 17 og melder seg på til Marit

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...